Stříkané PUR-pěny vs. minerální izolace: "Doba si žádá více"

V Třebíči dne 26.1.2022

Žijeme v době, kdy je kladen silný důraz na snižování energetické náročnost budov, udržitelnost, ekologii a rychlost výstavby. Známá pořekadla "Čas jsou peníze" a "Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci" platí v dnešní době dvojnásob. V tomto článku objasníme základní vlastnosti stříkaným PUR-izolací a vyvrátíme nejčastěji používané polopravdy a mýty. Se zvyšující se informovaností zákazníků, profesionálů i odborné veřejnosti neustále roste tržní podíl a rozsah využití pěnových izolací. Vnímáme nervozitu v řadách producentů klasických izolací, vedoucí mnohdy k zavádějícím informacím v mediálním prostoru. Požadavky na přidanou hodnotu izolace a vývoj však nelze zastavit. 

Moderní polyuretanové izolační materiály hrají stále významnější roli. Proto se častěji setkáváme s neobjektivností a překrucováním skutečnosti. Výzkum a vývoj nových materiálů na jedné  straně a tendenční marketing dodavatelů či placených asociací výrobců tradičních izolací na straně druhé. Který materiál zvolit a komu věřit?

Níže uvedená argumentace je podložena měřením, testy a certifikáty (např. Česká republika - CSI, PAVUS, ADMAS, Francie - CSTB, Anglie BBA). Velký důraz je kladen na zdravotní nezávadnost a v neposlední řadě také na více než 40letou historii a reference z celého světa. Kvalitní pěnové izolace si získaly také podporu ze strany alergiků a astmatiků.

Stříkané izolace vs. tradiční izolace

Stejně tak, jako ve všech oborech, i ve stavebnictví a izolatérství probíhá neustálý vývoj materiálů pro zlepšení užitých vlastností a snížení energetické náročnosti budov. Ruku v ruce s těmito požadavky se neustále vyvíjí moderní izolační materiály a způsoby jejich odborné aplikace. U polyuretanových izolací je tento trend nejsilnější.

K funkčnímu a efektivnímu zateplené staveb, které mají splňovat stále se zpřísňující legislativní požadavky, již mnohdykrát nestačí běžná zručnost laického stavitele, ale je zapotřebí odbornosti a moderních materiálů. Naštěstí jsou již minulostí doby, kdy se stavby realizovaly laicky, s použitím nejlevnějších a mnohdy méně kvalitních dostupných materiálů.

Jednou z cest, jak spolehlivě a efektivně zateplit stavbu, je zvolit moderní a prověřený způsob izolace kvalitní stříkanou PUR-pěnou a realizaci svěřit do rukou odborné a certifikované firmy, která spolu s výrobcem garantuje kvalitu, funkčnost a mnohaletou záruku na celý systém.

Jaká jsou hlavní kritéria stavitele, která stojí před otázkou realizace zateplení podkroví u novostavby či rekonstrukce objektu?

Který systém zvolit?

DOSTUPNÉ IZOLAČNÍ SYSTÉMY

Na trhu existují 2 nejpoužívanější izolační systémy vhodné pro tepelnou izolaci šikmých střech: minerální izolace a stříkaná PUR-izolace. Každý z těchto systémů má své výhody, ale také limity.

Prodejci minerální izolace vyzdvihují hlavně požární odolnost samotného izolantu, ale již nehovoří o vzduchotěsnosti a teplených mostech v detailech stavby, které jsou největší slabinou tohoto systému. PUR-izolace naopak velmi efektivně eliminují nežádoucí proudění vzduchu, potlačují vznik tepelných mostů v detailech a snižují tepelné ztráty. Požární odolnost je dána skladbou konstrukce, kde oba systémy bezpečně splňují stanovené požární předpisy.

LÁKADLEM MŮŽE BÝT CENA

Pokud zvolíte prověřenou aplikační firmu stříkané pěnové izolace, je celková cena za profesionální a odbornou instalaci izolace, včetně materiálu, u obou zmiňovaných systémů srovnatelná. Za podobnou cenu tedy můžete zvolit technologicky modernější a účinný certifikovaný produkt s odbornou aplikací a mnohaletou zárukou.

TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Ukazatelem tepelněizolačních vlastností je hodnota lambdy λ. Čím nižší hodnosta, tím lepší izolační vlastnosti. U klasických minerálních izolantů se hodnoty pohybují od hodnost 0,030 až po hodnoty >0,040.

U PUR-izolací, se dle typu pěny, se hodnoty pohybují od 0,025 až po hodnoty 0,040. Nutno zmínit, že deklarované hodnoty jsou hodnoty laboratorní a při použití materiálu na reálné stavbě se může hodnota λ vlivem prostředí změnit, a to zejména způsobem, odborností a kvalitou instalace. Rozdíly λ jsou patrné, avšak v konečném srovnání celkovou funkčnost a výkon izolace určuje celkové odborné provedení a zvolení vhodného systémového řešení.

ÚSKALÍ LAICKÉ INSTALACE

Provádění izolace je činnost s velkým podílem ruční řemeslné práce, která zásadně ovlivňuje celkový výsledek a funkčnost. Proto je vždy lepší svěřit izolaci odborníkům, kteří prošli školením, tréninkem a certifikací. Nejlépe přímo od výrobce izolantu. Neodbornost a laická instalace zpravidla minerální izolace způsobuje těžce opravitelné defekty a snižuje celkovou účinnost.

Deklarované vlastnosti izolací zkoušené ve výrobě jsou rozdílné při použití na stavbě. Zákazník by měl mít jistotu, že kupuje vždy 100 % čerstvý a funkční produkt. U PUR-systémů vzniká produkt přímo na stavbě, za přesně definovaných podmínek, kdežto u produktů, kterou jsou prodávány již hotové, zákazník neví, v jakých podmínkách byla např. minerální izolace skladována. Zda-li materiál nepoškodily vlhkost, plíseň, déšť apod. Bohužel i to se stává. 

Ač se o nás hovoří jako o "národu kutilů", je vždy vhodné obrátit se na odborníky v dané profesi. Jedině tak je možné využít záruk výrobce a izolační firmy, jak na materiál, tak na provedenou práci. Kvalitně provedená izolace musí bezvadně sloužit desítky let.

Úroveň kvality, vzdělávání a odbornosti pracovníků ve stavebnictví je často opomíjena a klíčové prvky, které ovlivňují celkovou funkčnost stavby, tak mohou provádět i nekvalifikovaní dělníci.

Pro správnou funkčnost izolace je tedy zásadní  její odborná montáž. Je proto vhodné vybírat z řad kvalifikovaných aplikačních firem, které mají přímou podporu výrobce, a mohou poskytnout mnohaleté záruky na samotnou izolaci a jimi odvedenou práci.

Certifikovaní aplikátoři stříkané pěnové izolace od renomovaných výrobců jsou důsledně proškoleni a odborný postup aplikace PUR-izolace zaručuje 100 % funkčnost střechy a všech jejích částí. Návrhy skladeb střechy s použitím stříkané pěnové izolace byly nezávisle a odborně testovány. Důraz byl kladen zejména na funkčnost izolace a požární odolnost konstrukce.

JAK BY MĚLO PROBĚHNOUT ODBORNÉ ZATEPLENÍ?

  1. Zvolíte-li systém zateplení (PUR-izolace, minerální izolace), je vhodné se podívat na stránky výrobce, zdali uvádí prověřené realizační firmy ve vašem okolí, které absolvovaly příslušná školení, tréninky a certifikace.
  2. Kontaktování odborné firmy s žádostí o cenovou nabídku a zaměření. Konzultace a inspekce stavby bývají zpravidla zdarma.
  3. Zaměření stavby a návrh řešení izolace v souladu s projektovou dokumentací a požadavkem na tepelněizolační vlastnosti. Izolační materiály se dají měnit za předpokladu dodržení hodnot stanovených požadavků na zateplení a požární bezpečnost. Technik prohlédne stavbu, upozorní na případné detaily, které je nutné vyřešit, a navrhne optimální řešení s cenovou kalkulací a postupem prací. Nezřídka se stává, že stavba vykazuje nedodělky či problémy, které laik není schopen posoudit, a tím se zbytečně vystavuje riziku komplikací. Technik po posouzení stavby doloží k materiálu platné certifikáty, atesty a potvrzení o proškolení. Vyplatí se vždy zeptat na záruky a reference, neboť přední výrobci materiálu poskytují nadstandartní záruky.
  4. Kontrola připravenosti stavby, kdy před realizací technik zkontroluje, zdali je stavba připravena pro izolaci dle domluvy. Tento krok urychlí následnou realizaci zateplení a vyloučí případné časové prodlevy a vícepráce.
  5. Samotná realizace zateplení. U PUR-izolací trvá zpravidla 1 až 2 dny, u minerální izolace 4 až 5 dnů. Součástí provedení zateplení jsou samozřejmě zabezpečení a předání stavby, dodržení všech bezpečnostních předpisů, úklid staveniště a následné předání hotového díla s protokoly a certifikáty.
  6. Některé aplikační firmy nabízí v rámci servisu i následné kontroly kvality provedení, např. měření termokamerou.

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Nejčastěji zmiňovaným rozdílem obou systémů je požární odolnost jednotlivých materiálů. V této otázce je nejvíce nepravd a mýtů. Legislativa požárních norem předpisů je u nás jasně definovaná a velmi striktní. Stanovené normy jsou jedny z nejpřísnějších v Evropě. Je zapotřebí rozlišovat mezi třídou hořlavostí samotné izolace a požární odolnosti skladby konstrukce. Schválená třída hořlavosti materiálu do střešní konstrukce je E a lepší (kvalitní PUR-izolace bezpečně splňují tuto třídu hořlavosti). Co je však důležitější, je požární odolnost celé konstrukce. Pro vysvětlení: je nesmysl mít nehořlavý izolant třídy A, který spadne do obytné části po prohoření podhledu chránícího nosnou konstrukci střechy. Proto je stanovena norma požární odolnosti konstrukce, která stanovuje minimální dobu pro bezpečné opuštění stavby a zahájení likvidace požáru. Dle typu stavby je norma stanovena od 15 minut. Moderní stříkané PUR-izolace jsou certifikovány a testovány ve skladbách s požadavkem požární odolnosti až 4x vyššími. Samotná třída hořlavosti izolantu proto není jediným faktorem při výběru izolace. Zákazník má právo vidět certifikace požární odolnosti.

OCHRANA PŘED HLUKEM

Nedávno proběhla médii zpráva o nedostatečných zvukověizolačních vlastnostech PUR-izolací, založená na provedeném nezávislém měření UCEEB. Asociace podporované výrobci uveřejnily tuto studii bez uvedení typu materiálu a výrobce testovaného produktu. V důsledku toho byly poskytnuté informace o konkurenčním materiálu, PUR-izolacích jako takových, prezentovány neobjektivně a tato prezentace vyzněla tendenčně.

Domníváme se, že zákazníci i odborná veřejnost mají právo na poskytování objektivních a úplných informací, na základě kterých si vytvoří svůj názor. Prezentování polopravd či zobecňování nepovažujeme za korektní a profesionální.

Zobecňování a neuvedení výrobce testovaného PUR-materiálu nelze brát jako určující výsledek použitelný pro srovnání zvukověizolačních vlastností minerální izolace a PUR-izolace.

Námi provedený test vzduchové neprůzvučnosti v akreditované laboratoři zkušebního ústavu s použitím PUR-izolace Icynene H2Foam Lite (výrobce Huntsman Building Solutions) o shodné tloušťce a shodné skladbě střešního pláště vyšel zásadně lépe než prezentovaný výsledek v placené medializované kampani.

DALŠÍ KLÍČOVÉ PARAMETRY FUNKČNÍ IZOLACE

Další parametry, které ovlivňují funkčnost izolace jako celku, by vydaly na několik článků. Pro zjednodušení uvádíme ty nejzákladnější. Omezení proudění vzduchu, kdy je z podstaty fyziky nutné zabránit prostupu vzduchu a jeho následné kondenzaci. V tomto ohledu je PUR stříkaná pěnová izolace efektivnější, neboť lépe utěsní detaily stavby, kde se klasický izolant nedostane. Přesto je v rámci certifikovaných skladeb nutné dodržet technologické postupy a instalovat parozábranu. Při dodržení správného postupu se pak životnosti obou systémů pohybuje v desítkách let. Objemová a tvarová stálost materiálu e podobná, ale i zde záleží na kvalitě provedení. U minerálních izolací je zapotřebí důsledně dbát na správnou a odbornou instalaci, neboť váha materiálu může způsobit jeho uvolnění v konstrukci, vznik tepelných mostů a s tím související kritické defekty. Pěnové izolace mají v tomto směru výhodu, neboť jsou celoplošně kontaktním materiálem a posun v konstrukci je vyloučen.

Doba se mění a s dobou se mění i požadavky na funkčnost a kvalitu stavebních materiálů. V obou systémech hrají klíčovou roli kvalitní materiál a lidský faktor, odbornost a profesionalita. Zákazník by měl zohlednit všechny faktory, nechat si poradit od zkušených odborníků a pak zvolit správný systém pro svou stavbu.

Jaký je rozdíl mezi měkkou a tvrdou pěnou?

V Třebíči 19.8.2021

Na trhu existují dva druhy pěn - měkká pěna a tvrdá pěna. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké využití má měkká pěna a jaké tvrdá? Která izolace je vhodná právě pro váš dům? A jak taková izolace funguje?  

Stříkaná izolace od společnosti Huntsman Building Solutions vám může ušetřit až 70% nákladů na vytápění či chlazení při udržení teplotního komfortu u vás doma. Jak ale funguje? 

Měkká pěna s otevřenou buněčnou strukturou funguje jako aktivní sportovní oblečení – například teplá bunda softshell. Zastaví proudění studeného vzduchu, ale zároveň umožní únik vlhkosti. Stejně tak je to s pěnou, která má otevřenou buněčnou strukturu. To znamená, že "Dům dýchá..."

Stříkané izolace s uzavřenou buněčnou strukturou jsou tvrdé a polotvrdé pěny. Naše produkty z tvrdých a polotvrdých pěn jsou ideální pro použití zateplení ve všech oblastech včetně nerovných povrchů a obtížně přístupných tvarů.

Měkká nebo tvrdá pěna?

Měkkou pěnu nejčastěji využíváme při zateplování podkroví, střech, stěn a různých obytných budov. Dokonale přilne na každý povrch a při své aplikaci expanduje až 100 násobně. Díky tomu vyplní každou skulinku konstrukce. Často se také využívá při využití programu "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM". 

Tvrdé pěny mají nejčastěji využití při zateplení výrobních či skladových budov, strojírenských výrobků, izolace dodávek či při zateplení chladírenských boxů. S touto pěnou můžeme také zateplit lodní kontejnery nebo akumulační nádrže. 

Máme za sebou mnoho spokojených zákazníků, podívejte se na některé z našich realizací. Rádi vám zpracujeme cenovou nabídku přímo na míru. Kontaktujte nás, jsme tu pro vás. 

realizace

Tvrdá nebo měkká pěna? Jaký je rozdíl?

V Třebíči 14.4.2020

Na trhu existují pěny s otevřenou buněčnou strukturou – měkké pěny a pěny s uzavřenou buněčnou strukturou - polotvrdé a tvrdé. Jaký je mezi nimi rozdíl a které jsou vhodné právě pro váš objekt k zateplení si představíme v tomto článku.

Izolace ICYNENE nabízí několik produktů pěn. Více než 30 let se celosvětově využívá k zateplování budov. Je synonymem nejvyšší kvality, vzduchotěsné a zdravé izolace.

Vlajkový produkt společnosti ICYNENE, pěna s otevřenou buněčnou strukturou ICYNENE H2Foam Lite funguje jako aktivní sportovní oblečení – například teplá bunda softshell. Zastaví proudění studeného vzduchu, ale zároveň umožní únik vlhkosti. Díky otevřené buněčné struktuře "dům dýchá". Pěna H2Foam Lite je 100% rozpínavá izolace na vodní bázi, bez zápachu, bez HCFC, HFA, CFC a bez formaldehydů. V případě požáru je samozhášivá, nešíří plamen, nestéká, uvolňuje jen velmi nízké procento kouře. Má vynikající tepelný odpor, je extrémně lehká (8kg/m3), propouští vlhkost, nesesedá, neabsorbuje vodu. Díky tomu je vhodná do všech typů dřevěných konstrukcí.

Využití:  střechy/podkroví, stěny, instalační šachty, obtížně přístupná místa. Obytné budovy.

Izolace H2Foam Lite Plus je také měkká, difúzně otevřená pěna a je to TOP produkt z naší řady izolačních pěn s otevřenou buněčnou strukturou. Má vynikající tepelný odporpřilne dokonale ke všem povrchům a snadno se nanáší. Oproti polotvrdým pěnám tyto pružné výrobky neobsahují žádný toxický plyn. Nejčastěji používaný produkt pro čerpání dotace "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM". Její využití je stejné jako v případě izolace H2Foam Lite.

Stříkaná izolace s uzavřenou buněčnou strukturou jsou tvrdé a polotvrdé pěny.

V produktové řadě s názvem IcyFoam WALL je pěna pro vysoce výkonné moderní izolace  s uzavřenou buněčnou strukturou od výrobce LAPOLLA, která splňuje všechny nejvyšší požadavky na kvalitní zateplení. Tento produkt je ideální pro použití zateplení ve všech oblastech včetně nerovných povrchů a obtížně přístupných tvarů. Izolační pěna s nízkým obsahem organických rozpouštědel. Jelikož tento produkt je dovážen ve dvou formulacích a to REGULAR a WINTER, můžeme s touto pěnou izolavat téměř celoročně. Rozsah teplot použití pro aplikaci je již od -5°C do 35°C. Své využití najde v obytných, výrobních či skladových budováchstřechy, stropy, stěny, strojírenské výrobky, izolace dodávek, chladírenských boxů.

IcyFoam ELITE je polotvrdá izolační pěna nadouvaná ekologickým plynem HFO s uzavřenou buněčnou strukturou, které nese označení CE. Jedná se o pěnu nejšetrnější  k životnímu prostředí, bez  negativního dopadu na ozonovou vrstvu. Tento výrobek je vhodný pro použití v bytové i komerční výstavbě. Hladce a celistvě pokryje všechny zateplované oblasti a tím tak předchází tepelným ztrátám. Pokud zvolíte k zateplení IcyFoam ELITE s uzavřenými buňkami, posunete se na další úroveň v oblasti moderního zateplování. Rozsah teplot použití pro aplikaci je již od +5°C do 25°C. Produkt IcyFoam ELITE má z našich produktů nejlepší součinitel prostupu tepla. Vhodné pro použití ve výrobních a skladových budovách, střechy, stropy, stěny, strojírenské výrobky, izolace lodních kontejnerů, akumulačních nádrží.